Điều dưỡng, hộ lý

5 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 22/02/2023

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 2 nữ điều dưỡng làm tại Chiba

188,500 yên/tháng
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 21/10/2022

Tuyển 10 Nữ hộ lý tập đoàn AMG làm tại Saitama

178,200 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 06/08/2022

Tuyển 4 Nữ điều dưỡng tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 25/07/2022
Thi tuyển: 26/07/2022